Advanced Manufacturing Solutions

Metcal mũi hàn STTC-040 (0.4mmx16.0mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-040 (0.4mmx16.0mm, 600Series)

Hình nón (STTC), 30˚Bent, Hẹp, (∅xL) 0.4mmx16.0mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-036 (2.5mmx9.9mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-036 (2.5mmx9.9mm, 600Series)

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-025 (1.0mmx9.1mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-025 (1.0mmx9.1mm, 600Series)

Đục (STTC), (WxL) 1.0mmx9.1mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-022 (0.4mmx8.4mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-022 (0.4mmx8.4mm, 600Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 0,4mmx8,4mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-017 (5.0mmx7.6mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-017 (5.0mmx7.6mm, 600Series)

Đục (STTC), (WxL) 5.0mmx7.6mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-006 (0.4mmx13.7mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-006 (0.4mmx13.7mm, 600Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 0,4mmx13,7mm, 600Series

 

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-001 (1.0mmx13.5mm, 600Series)

Liên hệ

STTC-001
Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 1.0mmx13.5mm, 600Series

 

Mua hàng

HCT-1000 Bộ đối lưu không khí nóng có thể lập trình

Liên hệ

HCT-1000 Bộ đối lưu không khí nóng có thể lập trình

Mua hàng
HOT

GT120-HP-T6

Liên hệ

Hệ thống hàn GT120 là một trạm nhiệt độ có thể điều chỉnh được sử dụng công nghệ cảm ứng làm cơ chế gia nhiệt.Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một trạm hàn với nguồn điện bên ngoài, một bộ phận cầm tay và một chân đế để hỗ trợ nhiều ứng dụng hàn 

Mua hàng
HOT

Metcal GT120

Liên hệ

Hệ thống hàn GT120 cung cấp một sự kết hợp của công nghệ gia nhiệt cảm ứng với nhiệt độ có thể điều chỉnh.

Mua hàng

Metcal GT90-HP-T4

Liên hệ

Hệ thống hàn GT90 là một trạm nhiệt độ có thể điều chỉnh được sử dụng công nghệ cảm ứng làm cơ chế gia nhiệt. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một trạm hàn với nguồn điện bên ngoài, một bộ phận cầm tay và một chân đế để hỗ trợ nhiều ứng dụng hàn

Mua hàng

Metcal GT90

Liên hệ

Hệ thống hàn GT90 là một trạm nhiệt độ có thể điều chỉnh được sử dụng công nghệ cảm ứng làm cơ chế gia nhiệt. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một trạm hàn với nguồn điện bên ngoài, một bộ phận cầm tay và một chân đế để hỗ trợ nhiều ứng dụng hàn 

Mua hàng