Advanced Manufacturing Solutions

Metcal CV-510

Liên hệ

Công nghệ SmartHeat cảm nhận tải nhiệt và cung cấp điện ngay lập tức theo yêu cầu đến mối hàn.

Mua hàng

Metcal CV-5210

Liên hệ

Công nghệ SmartHeat cảm nhận tải nhiệt và cung cấp điện ngay lập tức theo yêu cầu đến mối hàn.

Mua hàng

Metcal - Nguồn hàn CV-PS500 (40W)

Liên hệ

Metcal - Nguồn hàn CV-PS500 (40W)

Độ dày hợp chất liên kim loại rất quan trọng trong việc hình thành mối nối hàn. Xác nhận kết nối (CV) đánh giá chất lượng của mối hàn bằng cách tính toán sự hình thành hợp chất liên kim loại và cung cấp phản hồi vòng kín cho người vận hành. CV cung cấp thông tin phản hồi cho người điều khiển thông qua vòng đèn LED tích hợp trên tay cầm. Nó có rủi ro liên quan đến các biến liên quan đến hoạt động hàn và loại bỏ việc xác định thành công và thất bại của một mối hàn tốt ra khỏi tay của người vận hành. CV bổ sung cho người vận hành kỹ năng đánh giá chất lượng mối hàn bằng cách giới thiệu một phương pháp đánh giá chất lượng mối hàn khách quan. Cách tiếp cận khách quan và hệ thống này cung cấp khả năng lặp lại và một tiêu chuẩn có thể đo lường được cho quá trình hàn.

Mua hàng

Metcal - Nguồn hàn CV-PS5200 (80W)

Liên hệ

Metcal - Nguồn hàn CV-PS5200 (80W)

 

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-500s (Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-500s (Mỹ)

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc tay hàn nhíp MX-500SPT (Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc tay hàn nhíp MX-500SPT (Mỹ)

 

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-570 (Mỹ) - 40W

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-570 (Mỹ) -40W

Hệ thống MX 40W w / MX-PS500, USF-1000

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5211 (02 Tay hàn, Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5211 (02 Tay hàn, Mỹ)

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5210 (Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5210 (Mỹ)

Mua hàng

Metcal mũi hàn SSC-773A (5.97mm 0.235in, 700series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn SSC-773A (5.97 mm 0.235"), 700 Series)

Mũi hàn SSC là dải đầu hàn tiêu chuẩn cho các hệ thống hàn dòng Metcal SP-200 và MFR. SSC-Cartridges có sẵn trong 2 phạm vi nhiệt độ, 600-series danh nghĩa 330 ˚C và 700-series danh nghĩa 390 ˚C. Nhiệt độ / sê-ri được chỉ định bằng chữ số đầu tiên sau dấu gạch ngang trong số bộ phận. ví dụ. 600 tất cả sẽ là SSC-6xxA và loạt và 700 sẽ là SSC-7xxA. Có thể sử dụng với chất hàn có chì và không chì. Metcal "SmartHeat®-Technology" tự động điều chỉnh mức công suất trong mỗi hoạt động hàn.

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-825 (2.5 mm x 9.1 mm, 800 Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-825 (2.5 mm x 9.1 mm, 800 Series)

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5241 (02 Tay hàn, Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5241 (02 Tay hàn, Mỹ)

Hệ thống 80WMXw /MX-PS5200,01 tay chính xác & 01 Tay hàn nâng cao, 2 Chân đế

Mua hàng